Drinks

 
Step into our newly expanded and renovated front bar, where every corner tells a story steeped in the rich tradition of GAA. Adorned with an impressive collection of memorabilia, from historic jerseys, worn by Peter Canavan himself, to cherished photographs, our bar pays homage to the legends and moments that have shaped the game.
 
Immerse yourself in the vibrant atmosphere as you sip on your favourite drink, surrounded by the spirit of camaraderie and passion for sport that defines our establishment. Whether you're catching up with friends or cheering on your team, our front bar is the ultimate destination for both GAA enthusiasts and those seeking an authentic Irish pub experience.
Great Conversation & Craic
 
 
 
 

Liên Hệ

Địa chỉ

Canavan's,
232 Omagh Road,
Garvaghey,
Ballygawley,
Co Tyrone
BT70 2DX

Điện Thoại

028 8556 8218

Email

enquiries@canavans.co.uk

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

028 8556 8218

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách